Privacyverklaring

Privacy verklaring Oppas voor de zorg

Oppas voor de zorg is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Als je je aanmeldt bij onze website hebben we jouw gegevens nodig om te zorgen dat we een goede match kunnen maken. We zullen altijd zorgvuldig met jouw gegevens omgaan. Als je vragen hebt over het privacybeleid kun je altijd contact met ons opnemen. 

Contactgegevens:

Site: http://www.oppasvoordezorg.nl

E-mailadres: info@oppasvoordezorg.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Oppas voor de zorg verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Het gaat hier om de informatie van zowel de zorgverlener als studenten. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een oppas aan te vragen of door je aan te melden als oppas, in correspondentie en telefonisch. Zoals het aantal en de leeftijd van je kinderen, de beschikbaarheid en oppaservaring van de studenten.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@oppasvoordezorg.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Oppas voor de zorg verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren, namelijk het faciliteren van het oppassen door een student bij de zorgverlener.

Grondslagen

De grondslag voor gegevensverwerking omtrent contactgegevens vindt zijn oorsprong in artikel 6 (1a) van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), de oppas moet namelijk toestemming geven voor de specifiek aangegeven doeleinden. Artikel 6 (1c) AVG dient als grondslag voor de gegevensverwerking benodigd voor het maken van de match tussen oppas en student. De gegevensverwerking is namelijk noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Geautomatiseerde besluitvorming

Oppas voor de zorg neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Oppas voor de zorg bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

De persoonsgegevens worden tot een half jaar na het eindigen van de overeenkomst bewaard. De gegevens worden langer bewaard voor administratieve doeleinden en voor eventuele terugkoppeling naar oppas en/of student. 

Delen van persoonsgegevens met derden

Oppas voor de zorg verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Oppas voor de zorg gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je heb het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Oppas voor de zorg en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@oppasvoordezorg.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Oppas voor de zorg wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Oppas voor de zorg neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hierbij kan je ook denken aan dataminimalisatie: wij gebruiken enkel de gegevens die noodzakelijkerwijs nodig zijn voor onze doelen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@oppasvoordezorg.nl.